Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIEGO WYSCIGU MTB – EPIDEMIA CYKLOZY

 

1.Organizator:

- Gmina Susz

- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu

 

Partnerzy:

- MTB Susz Epidemia Cyklozy

- Nadleśnictwo Susz

- OSP Susz

 

 

2. Nazwa imprezy:

XI Ogólnopolski Wyścig MTB Susz 2020

 

 

3. Termin, miejsce i program godzinowy wyścigu

Zawody odbędą się dnia 25.10.2020.

Start i meta dla dystansów mini/mega zlokalizowany będzie w miejscowości Karolewo –plac zabaw.

 

 

PROGRAM ZAWODÓW:

-> godz. 8:30 - 10:30 - rejestracja zawodników (jeżeli będą wolne miejsca) / odbiór pakietów

-> godz. 11:00 - start dystansu mega 56 km (limit czasu 3,5 godziny )START FALAMI CO 2 MIN

-> godz. 11:20 - start dystansów mini 28 km (limit czasu 2 godziny) START FALAMI CO 2 MIN

-> godz. 14:30 - zakończenie wyścigu mini/mega

-> godz. 14:45 - dekoracja zwycięzców wszystkich dystansów maratonu

-> godz. 11:00 - 15:30 - posiłek regeneracyjny, wydawany na bieżąco

 

4. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem wyścigu może być osoba, która spełni następujące warunki:

1.Przestrzegać będzie obowiązujących zasad bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami Rady Ministrów

2. W trakcie trwania zawodów zawodnicy oczekujący na start zobowiązani są do noszenia maseczek.

3. W biurze zawodów prosimy o zachowanie odległości i korzystanie z płynu do dezynfekcji zapewnionego przez organizatora

4. Potwierdzi udział w zawodach poprzez rejestrację on-line lub w biurze zawodów

5. Dokona opłaty startowej w wysokości:

-> DYSTANS MINI -28 km

- 70 zł od 25.09.2020 do 20.10.2020

- 100 zł W DNIU ZAWODÓW –JAK BĘDĄ WOLNE MIEJSCA

->DYSTANS MEGA- 56 km

- 70 zł od 25.09.2020 do 20.10.2020

-100 zł w dniu zawodów- JEŻELI BĘDĄ WOLNE MIEJSCA LIMIT 300 ZAWODNIKÓW (COVID 19 LIMITY W STARTACH 150 ZAWODNIKÓW)

 

W dniu zawodów jest możliwość zarejestrowania – opłaty w dniu zawodów: 100 zł dystans MINI I MEGA

 

Prawo do startu mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek startu w kasku sztywnym oraz na sprawnym technicznie sprzęcie.

 

 

5. Pakiet startowy (dotyczy dystansu mini/mega)

Organizator przygotuje pakiet startowy, który będzie składał się z:

- numer startowy

- koszulka okolicznościowa

- gadżet rowerzysty

 

UWAGA!

Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego dla zawodników zarejestrowanych po 15 PAŻDZIERNIKA  2020.

 

6. Cel wyścigu

- popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej

- propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze w kasku

- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej

- wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu

- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

- prezentacja walorów krajoznawczych i uroków Ziemi Suskiej

- integracja środowiska miłośników rowerów górskich

- wskazanie dzieciom i młodzieży prawidłowego kierunku rozwoju sportowego.

 

7. Trasa wyścigu i sposób przeprowadzenia zawodów

Trasa będzie oznakowana w miejscach skrętów, zabezpieczona przez wolontariuszy i sędziów na odcinkach niebezpiecznych. Trasa poprowadzona będzie w terenie leśnym. Na trasie umiejscowione będą  bufety z woda pitną. Zwycięzcami poszczególnych kategorii wiekowych wymienionych w regulaminie zostaną zawodnicy, którzy pokonają trasę w najkrótszym czasie. Wybór dystansu wyścigu odbywa się podczas rejestracji zawodnika. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez organizatorów danych zawodnika może spowodować wykluczenie z zawodów. Podczas rozgrywania zawodów organizator w porozumieniu z lekarzem i sędzią głównym zawodów zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, którego stan zdrowia będzie uniemożliwiał kontynuowanie wyścigu. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązanie są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury oraz fair-play.

 

8. Kary

Komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem może zasądzić następujące kary:

- upomnienie

- kara czasowa

- dyskwalifikacja

 

9. Klasyfikacja indywidualna

- Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach wiekowych oraz open z podziałem na płeć. Zawodnicy klasyfikowani będą oddzielnie w rozbiciu na dystanse.

10. Klasyfikacja drużynowa 

Startuje minimum czterech zawodników z danej drużyny: do klasyfikacji mierzone są po 3 najlepsze czasy z dystansu MINI I jeden z MEGA.

11. Nagrody

Dystans mini/mega - okolicznościowy medal odlewany na mecie.

Puchary w kat. wiekowych dla miejsc 1-3,

Puchary w kat. open dla miejsc 1-3,

Nagrody finansowe w kat. open dla miejsc 1-3.

Klasyfikacja drużynowa – 

Puchary  za miejsce 1-5 oraz nagrody finansowe 

Nagrody finansowe:

MINI (OPEN KOBIET i MĘŻCZYZN): 

miejsce 1 - 300 zł

miejsce 2 - 200 zł

miejsce 3 - 100 zł

MEGA (OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN):

miejsce 1 - 400 zł

miejsce 2 - 300 zł

miejsce 3 - 200 zł

Klasyfikacja drużynowa

1 miejsce - 500 zł

2 miejsce - 400 zł

3 miejsce – 300 zł

4 miejsce – 200 zł

5 miejsce – 100 zł

12. Kategorie wiekowe

dystans mini:

mężczyźni: M1 (16-19 lat), M2 (20-29 lat), M3 (30-39 lat), M4 (40-49 lat), M5 (50-59 lat), M6 (60-69 lat),M7 (70 lat+)

najlepszy zawodnik z Susza, miejsca 1-3

kobiety: K1 (16-19 lat), K2 (20-29 lat), K3 (30-39 lat), K4 (40-49 lat), K5 (50-59 lat), K6 60+ lat)

najlepsza zawodniczka z Susza, miejsca 1-3

 

dystans mega:

mężczyźni: M1 (16-19 lat), M2 (20-29 lat), M3 (30-39 lat), M4 (40-49 lat), M5 (50-59 lat), M6 (60-69 lat), M7 (70+ lat)

najlepszy zawodnik z Susza, miejsca 1-3

kobiety: K1 (16-19 lat), K2 (20-29 lat), K3 (30-39 lat), K4 (40-49 lat), K5 (50-59 lat) K6 (60+ lat)

najlepsza zawodniczka z Susza, miejsca 1-3

 

13. Postanowienia końcowe

- „XI Ogólnopolski Wyścig MTB Susz 2020” zostanie odbyty zgodnie z niniejszym regulaminem.

- We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem.

- Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów lub w Biurze Zawodów. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione oraz pozostawione w trakcie trwania zawodów.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

- Na trasie zawodów mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy.

- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym czasie informując o wprowadzonych zmianach uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.csir.susz.pl oraz www.mtb.susz.pl

- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

- Odebranie numeru jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

- Końcowe wyniki wyścigu umieszczone zostaną na stronie www.csir.susz.pl oraz www.mtb.susz.pl

 

Każdy uczestnik zawodów:

- Przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.

- Przyjmuje również do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

- Zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.

- Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.

- Zapewnia, że nie ma żadnych przeciwwskazań do startu w wyścigu rowerowym a stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach dnia 25.10.2020

- Zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

- Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

 

14. Zasady bezpieczeństwa Covid 19

- Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed i po zawodach,

- organizator zapewnia płyn do dezynfekcji rąk i sprzętu,

- Zawody odbędą się bez udziału publiczności,

- zaleca się zasłanianie ust i nosa maseczkami, Czesią garderoby , przyłbicami zarówno przed jak i po rywalizacji sportowej,

 

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                             Organizator:

                                                                                                                                                             Dyrektor CSiR

                                                                                                                                                             Jarosław Piechotka

TRASA:

dystans MINI 1 pętla (28 km)   /   dystans MEGA 2 pętle (56 km)