Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

VIII Ogólnopolski Wyścig MTB Susz 2017
 
 
REGULAMIN ZAWODÓW
 
 
1. Organizator:
- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu
- Urząd Miejski w Suszu
 
 
Partnerzy:
- UKS Towarzystwo Rozwoju Sportu w Suszu
- Nadleśnictwo Susz
- Stowarzyszenie Sportów Extremalnych SSX
- STS Timing
 
 
2. Nazwa imprezy:
8 Ogólnopolski Wyścig MTB Susz 2017
 
 
3. Termin, miejsce i program godzinowy wyścigu
Zawody odbędą się dnia 20.08.2017.
Start i meta dla dystansów rodzinnego, mini/mega/giga zlokalizowany będzie przy
hali CSiR Susz. Start i meta wyścigów dla dzieci zlokalizowany będzie na terenie
plaży miejskiej.
 
PROGRAM ZAWODÓW:
-> godz. 7:00 - 10:15 - rejestracja zawodników / odbiór pakietów
-> godz. 10:30 - start wyścigu rodzinnego 12 km
-> godz. 12:00 - start dystansu mini 30 km
-> godz. 12:05 - start dystansów mega 42 km / giga 60 km
-> godz. 12:20 - wyścigi dla dzieci
-> godz. 16:30 - zakończenie wyścigu mini/mega/giga
-> godz. 17:00 - dekoracja zwycięzców wszystkich dystansów maratonu
-> godz. 11:00 - 17:00 - posiłek regeneracyjny, wydawany na bieżąco
 
 
4. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem wyścigu może być osba, która spełni następujące warunki:
- potwierdzi udział w zawodach poprzez rejestrację on-line lub w biurze zawodów
- dokona opłaty startowej w wysokości:
-> dystans mini 50 zł
-> dystans mega 60 zł
-> dystans giga 60 zł
-> dystans rodzinny oraz wyścigi dla dzieci zwolnione z opłat
 
Prawo do startu mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat
za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 
Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek startu w kasku sztywnym oraz na
sprawnym technicznie sprzęcie.
 
 
5. Pakiet startowy (dotyczy dystansu mini/mega/giga)
Organizator przygotuje pakiet startowy, który będzie składał się z:
- numer startowy
- koszulka okolicznościowa
- bidon okolicznościowy
 
Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego dla zawodników
zarejestrowanych po 10 sierpnia 2017.
 
 
6. Cel wyścigu
- popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej
- propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze w kasku
- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej
- wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
- prezentacja walorów krajoznawczych i uroków Ziemi Suskiej
- integracja środowiska miłośników rowerów górskich
- wskazanie dzieciom i młodzieży prawidłowego kierunku rozwoju sportowego
 
 
7. Trasa wyścigu i sposób przeprowadzenia zawodów
Trasa będzie oznakowana w miejscach skrętów, zabezpieczona przez wolontariuszy
i sędziów na odcinkach niebezpiecznych. Trasa poprowadzona będzie w terenie
miejskim oraz leśnym.
Zwraca się uwagę na fakt, że część wyścigu będzie odbywała się w ograniczonym
ruchy drogowym.
Na trasie umiejscowione będą 2 bufety z woda pitną.
Zwycięzcami poszczególnych kategorii wiekowych wymienionych w regulaminie
zostaną zawodnicy, którzy pokonają trasę w najkrótszym czasie.
Wybór dystansu wyścigu odbywa się podczas rejestracji zawodnika.
Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez organizatorów
danych zawodnika może spowodować wykluczenie z zawodów.
Podczas rozgrywania zawodów organizator w porozumieniu z lekarzem i sędzią
głównym zawodów zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, którego stan
zdrowia będzie uniemożliwiał kontynuowanie wyścigu.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązanie są do przestrzegania nienijszego regulaminu
oraz do zachowania podstawowych zasad kultury oraz fair-play.
 
 
8. Kary
Komisja sędziowska w porozumieniu z orgnizatorem może zasądzić następujące
kary:
- upomnienie
- kara czasowa
- dyskwalifikacja
 
 
9. Klasyfikacja
Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach wiekowych oraz open z podziałem
na płeć.
Zawodnicy klasyfikowani bdą odzielnie w rozbicu na dystanse.
 
 
10. Nagrody
wyścig dla dzieci - okolicznościowy medal odlewany, słodki upominek
dystans rodzinny - okolicznościowy medal odlewany, puchary dla miejsc 1-3
dystans mini/mega/giga - okolicznościowy medal odlewany, puchary w kat. wiekowych
dla miejsc 1-3, puchary w kat. open dla miejsc 1-3, nagrody finansowe w kat.
open dla miejsc 1-5.
 
Nagrody finansowe:
 
MINI:
miejsce 1 - 250 zł
miejsce 2 - 200 zł
miejsce 3 - 150 zł
miejsce 4 - 100 zł
miejsce 5 - 50 zł
 
MEGA:
miejsce 1 - 300 zł
miejsce 2 - 250 zł
miejsce 3 - 200 zł
miejsce 4 - 150 zł
miejsce 5 - 100 zł
 
GIGA:
miejsce 1 - 500 zł
miejsce 2 - 400 zł
miejsce 3 - 300 zł
miejsce 4 - 200 zł
miejsce 5 - 100 zł
 
 
 
11. Kategorie wiekowe
wyścigi dla dzieci:
- kat. A - dzieci 3 letnie - 100m
- kat. B - dzieci 4-5 lat - 200m
- kat. C - dzieci 6-7 lat - 300m
- kat. D - dzieci 8-9 lat - 500m
 
dystans rodzinny:
- rodzic/rodzice + dziecko/dzieci - 12km
 
dystans mini:
mężczyźni: M1 (16-19 lat), M2 (20-29 lat), M3 (30-39 lat), M4 (40-49 lat), M5 (50-59 lat), M6 (60 lat +)
najlepszy zawodnik z Susza, miejsca 1-3
kobiety: K1 (16-19 lat), K2 (20-29 lat), K3 (30-39 lat), K4 (40-49 lat), K5 (50 lat +)
najlepsza zawodniczka z Susza, miejsca 1-3
 
dystans mega:
mężczyźni: M1 (16-19 lat), M2 (20-29 lat), M3 (30-39 lat), M4 (40-49 lat), M5 (50-59 lat), M6 (60 lat +)
najlepszy zawodnik z Susza, miejsca 1-3
kobiety: K1 (16-19 lat), K2 (20-29 lat), K3 (30-39 lat), K4 (40-49 lat), K5 (50 lat +)
najlepsza zawodniczka z Susza, miejsca 1-3
 
dystans giga:
mężczyźni: M1 (16-19 lat), M2 (20-29 lat), M3 (30-39 lat), M4 (40-49 lat), M5 (50-59 lat), M6 (60 lat +)
najlepszy zawodnik z Susza, miejsca 1-3
kobiety: K1 (16-19 lat), K2 (20-29 lat), K3 (30-39 lat), K4 (40-49 lat), K5 (50 lat +)
najlepsza zawodniczka z Susza, miejsca 1-3
 
 
12. Postanowienia końcowe
- „VIII Ogólnopolski Wyścig MTB Susz 2017” rozegrany zostanie zgodnie z
niniejszym regulaminem.
- We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem.
- Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie jego trwania
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie
zawodów lub w Biurze Zawodów.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione oraz
pozostawione w trakcie trwania zawodów.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie.
- Na trasie zawodów mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy
i zjazdy.
- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz
do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym czasie informując
o wprowadzonych zmianach uczestników za pośrednictwem strony internetowej
www.csir.susz.pl oraz www.mtb.susz.pl
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. Przez akceptację
niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub
zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody
związanej z zawodami.
- Odebranie numeru jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
- Końcowe wyniki wyścigu umieszczone zostaną na stronie www.csir.susz.pl oraz
www.mtb.susz.pl
Każdy uczestnik zawodów:
- Przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do Organizatora.
- Przyjmuje również do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu.
- Zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w ww. zawo
dach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica
lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.
- Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także
wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio
i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
- Zapewnia, że nie ma żadnych przeciwwskazań do startu w wyścigu rowerowym a
stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach dnia 20.08.2017
- Zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
- Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz otrzymywanie
informacji drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. z
2002 r. Nr 144, poz. 1204).