Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 

 

Startujemy za: 

     

 
 

Opłata startowa:

DYSTANS MINI - 28 km

  •  70 zł od 25.09.2020 do 20.10.2020
  • 100 zł W DNIU ZAWODÓW – W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC

 

DYSTANS MEGA - 56 km

  • 70 zł od 25.09.2020 do 20.10.2020
  • 100 zł W DNIU ZAWODÓW- W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC

 

LIMIT 300 ZAWODNIKÓW (COVID 19 LIMITY W STARTACH)


 

PAKIET STARTOWY:

  • numer startowy
  • okolicznościowa koszulka
  • gadżet rowerzysty
  • medal odlewany - na mecie wyścigu

 

Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego dla zawodników zarejestrowanych po 15 PAŻDZIERNIKA  2020.

REGULAMIN ZAWODÓW

 
1. Organizator:
- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu
- Urząd Miejski w Suszu
- MTB Susz Epidemia Cyklozy
 
Partnerzy:
- Nadleśnictwo Susz
- Stowarzyszenie Sportów Extremalnych SSX
- OSP Susz
- Komisariat Policji w Suszu
-Suski Ośrodek Kultury
 
2. Nazwa imprezy:
X Ogólnopolski Wyścig MTB Susz 2019
 
 
3. Termin, miejsce i program godzinowy wyścigu
Zawody odbędą się dnia 14.09.2019.
Start i meta dla dystansów rodzinnego, mini/mega zlokalizowany będzie przy hali CSiR Susz. 
Start i meta wyścigów dla dzieci zlokalizowany będzie na terenieplaży miejskiej.
 
 
 
 
PROGRAM ZAWODÓW:
-> godz. 8:00 - 10:15 - rejestracja zawodników / odbiór pakietów
-> godz. 10:15 - start wyścigu rodzinnego 12 km
-> godz. 11:10 - start dystansu mega 42 km (limit czasu 3 godziny)
-> godz. 11:20 - start dystansów mini 27 km (limit czasu 2 godziny)
-> godz. 11:30 - wyścigi dla dzieci
-> godz. 15:00 - zakończenie wyścigu mini/mega
-> godz. 15:30 - dekoracja zwycięzców wszystkich dystansów maratonu
-> godz. 11:00 - 15:30 - posiłek regeneracyjny, wydawany na bieżąco
4. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem wyścigu może być osoba, która spełni następujące warunki:
- potwierdzi udział w zawodach poprzez rejestrację on-line lub w biurze zawodów
- dokona opłaty startowej w wysokości:
LIMIT 500 ZAWODNIKÓW
 
-> DYSTANS MINI -27 km
- 50 zł od 01.06.2019 do 30.06.2019
- 60 zł od 01.07.2019 do 30.07.2019
- 70 zł od 01.08.2019 do 31.08.2019
- 100 zł od 01.09.2019 do 14.09.2019
->DYSTANS MEGA- 42 km
- 60 zł od 01.06.2019 do 30.06.2019
- 70 zł od 01.07.2019 do 30.07.2019
- 80 zł od 01.08.2019 do 31.08.2019
-100 zł od 01.09.2019 do 14.09.2019
W dniu zawodów jest możliwość zarejestrowania – opłaty w dniu zawodów: 100 zł dystans MINI I MEGA
 
 
-> dystans rodzinny oraz wyścigi dla dzieci zwolnione z opłat
Prawo do startu mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 latza pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodnikówniepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek startu w kasku sztywnym oraz nasprawnym technicznie sprzęcie.
 
 
5. Pakiet startowy (dotyczy dystansu mini/mega)
Organizator przygotuje pakiet startowy, który będzie składał się z:
- numer startowy
- koszulka okolicznościowa
- gadżet rowerzysty
 
UWAGA!
Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego dla zawodników zarejestrowanych po 1 września 2019.
 
6. Cel wyścigu
- popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej
- propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze w kasku
- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej
- wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
- prezentacja walorów krajoznawczych i uroków Ziemi Suskiej
- integracja środowiska miłośników rowerów górskich
- wskazanie dzieciom i młodzieży prawidłowego kierunku rozwoju sportowego
 
7. Trasa wyścigu i sposób przeprowadzenia zawodów
Trasa będzie oznakowana w miejscach skrętów, zabezpieczona przez wolontariuszy i sędziów na odcinkach niebezpiecznych. Trasa poprowadzona będzie w terenie miejskim oraz leśnym. Zwraca się uwagę na fakt, że część wyścigu będzie odbywała się w ograniczonym ruchy drogowym. Na trasie umiejscowione będą 2 bufety z woda pitną. Zwycięzcami poszczególnych kategorii wiekowych wymienionych w regulaminie zostaną zawodnicy, którzy pokonają trasę w najkrótszym czasie. Wybór dystansu wyścigu odbywa się podczas rejestracji zawodnika. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez organizatorów danych zawodnika może spowodować wykluczenie z zawodów. Podczas rozgrywania zawodów organizator w porozumieniu z lekarzem i sędzią głównym zawodów zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, którego stan zdrowia będzie uniemożliwiał kontynuowanie wyścigu. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązanie są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury oraz fair-play.
 
8. Kary
Komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem może zasądzić następujące kary:
- upomnienie
- kara czasowa
- dyskwalifikacja
 
9. Klasyfikacja indywidualna
- Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach wiekowych oraz open z podziałemna płeć. Zawodnicy klasyfikowani będą oddzielnie w rozbiciu na dystanse.
10. Klasyfikacja drużynowa 
Startuje minimum sześciu zawodników z danej drużyny: do klasyfikacji mierzone są po dwa najlepsze czasy z dystansu MINI I MEGA.
11. Nagrody
wyścig dla dzieci – puchary dla miejsc od 1-3 ,okolicznościowy medal, słodki upominek
dystans rodzinny - okolicznościowy medal odlewany, puchary dla miejsc 1-3
dystans mini/mega - okolicznościowy medal odlewany, puchary w kat. wiekowych
dla miejsc 1-3, puchary w kat. open dla miejsc 1-3, nagrody finansowe w kat.
open dla miejsc 1-5.
Klasyfikacja drużynowa – 
Puchary  za miejsce 1-5 oraz nagrody finansowe 
Nagrody finansowe:
MINI (OPEN KOBIET i MĘŻCZYZN): 
miejsce 1 - 300 zł
miejsce 2 - 200 zł
miejsce 3 - 100 zł
MEGA (OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN):
miejsce 1 - 400 zł
miejsce 2 - 300 zł
miejsce 3 - 200 zł
Klasyfikacja drużynowa
1 miejsce - 500 zł
2 miejsce - 400 zł
3 miejsce – 300 zł
4 miejsce – 200 zł
5 miejsce – 100 zł
12. Kategorie wiekowe
wyścigi dla dzieci:
- kat. A - dzieci 3 letnie - 100m
- kat. B - dzieci 4-5 lat - 200m
- kat. C - dzieci 6-7 lat - 300m
- kat. D - dzieci 8-9 lat - 500m
dystans rodzinny:
- rodzic/rodzice + dziecko/dzieci - 12km
dystans mini:
mężczyźni: M1 (16-19 lat), M2 (20-29 lat), M3 (30-39 lat), M4 (40-49 lat), M5 (50-59 lat), M6 (60 lat +)
najlepszy zawodnik z Susza, miejsca 1-3
kobiety: K1 (16-19 lat), K2 (20-29 lat), K3 (30-39 lat), K4 (40-49 lat), K5 (50 lat +)
najlepsza zawodniczka z Susza, miejsca 1-3
 
dystans mega:
mężczyźni: M1 (16-19 lat), M2 (20-29 lat), M3 (30-39 lat), M4 (40-49 lat), M5 (50-59 lat), M6 (60 lat +)
najlepszy zawodnik z Susza, miejsca 1-3
kobiety: K1 (16-19 lat), K2 (20-29 lat), K3 (30-39 lat), K4 (40-49 lat), K5 (50 lat +)
najlepsza zawodniczka z Susza, miejsca 1-3
 
13. Postanowienia końcowe
- „X Ogólnopolski Wyścig MTB Susz 2019” zostanie odbyty zgodnie z niniejszym regulaminem.
- We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem.
- Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów lub w Biurze Zawodów. 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione oraz pozostawione w trakcie trwania zawodów.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
- Na trasie zawodów mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy.
- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym czasie informując o wprowadzonych zmianach uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.csir.susz.pl oraz www.mtb.susz.pl
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
- Odebranie numeru jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
- Końcowe wyniki wyścigu umieszczone zostaną na stronie www.csir.susz.pl oraz www.mtb.susz.pl
Każdy uczestnik zawodów:
- Przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
- Przyjmuje również do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
- Zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.
- Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
- Zapewnia, że nie ma żadnych przeciwwskazań do startu w wyścigu rowerowym a stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach dnia 14.09.2019
- Zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
- Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

TRASA:

dystans MINI 1 pętla (28 km)   /   dystans MEGA 2 pętle (56 km)